Reklamační řád

Reklamační řádem společnosti NORA a.s. upravujeme způsob komunikace odběratele a společnosti NORA, a.s. v případech, kdy se odběratel domnívá, že společnost nedodržela podmínky sjednané prodejem či poskytovanou službou nebo nesplnila povinnosti plynoucí z příslušných zákonů ČR. Tento reklamační řád musí být poskytnut každému odběrateli léčiv při zahájení spolupráce a také při každé změně tohoto řádu nebo vždy s každou dodávkou.
 
1. Zjevné vady dodaného léčiva zjištěné při přejímce a zjištěné rozdíly mezi dodávkou zboží a dodacím listem je odběratel povinen reklamovat u společnosti NORA písemně, faxem, elektronickou poštou, telefonicky nebo přes internet nejpozději následující pracovní den ode dne dodávky.

2. Reklamaci je odběratel povinen doložit Reklamačním protokolem, který musí obsahovat tyto čitelné údaje:

  • název a množství reklamovaného léčiva

  • šarže přípravků

  • číslo dodacího listu, faktury

  • řádné zdůvodnění reklamace, návrh řešení

  • přesnou adresu a razítko lékárny

  • jméno a podpis odpovědné osoby

  • prohlášení, že léčivo bylo uchováváno za předepsaných skladovacích podmínek

Reklamační protokol zaslaný odběratelem společně s léčivými přípravky musí být opatřen jménem osoby reklamující a jménem osoby, která reklamaci vespolečnosti NORA přijímá.

3. Skryté vady dodaného léčiva, zejména vady kvality, je odběratel oprávněn reklamovat do konce doby použitelnosti léčivého přípravku, ale bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V písemné reklamaci uvede údaje obsažené v protokolu dle předešlého odstavce.

4. Tento reklamační řád se vztahuje i na léčiva objednaná omylem. Společnost NORA může taková léčiva převzít zpět pouze v nepoškozených, nepopsaných obalech a bez nalepených etiket. Vrácení je nutné uskutečnit nejpozději do 5. pracovního dne ode dne jeho převzetí odběratelem.

5. V případě, že odběratel zašle omylem objednávku dvakrát, popř. vícekrát, musí neprodleně telefonicky kontaktovat pracovníkaobchodníhooddělení společnosti, který znásobenou objednávku zruší. V případě, že dojde k časové prodlevě od vzniku objednávky a nahlášení vzniklého omylu znásobení objednávky, nemusí být tato reklamace uznána.

6. Vracet léčiva, u kterých došlo ke změně státem regulované ceny, je odběratel oprávněn pouze za předpokladu, že akceptuje cenu aktuální.

7. Léčivé přípravky s celkovou dobou použitelnosti stawwwnou výrobcem na 1 rok nebo dobu kratší je odběratel oprávněn vracet pouze do 48 hodin po obdržení dodávky a jen po předchozí domluvě s pracovníkem prodejního oddělení společnosti.

8. Reklamaci termolabilních přípravků může PLV vyřídit kladně, jen pokud odběratel dodrží po celou dobu, po kterou bude mít reklamované léčivo ve své dispozici, předepsané skladovací podmínky a dodržení předepsaných skladovacích podmínek odběratel potvrdí písemně. Léčivo výrazně označené jako termolabilní (LEDNICE - UCHOVÁVAT V CHLADU) je odběratel povinen předat řidiči k odvozu do společnosti pouze s výslovným upozorněním, že se jedná o léčivo, u něhož je nutné dodržet předepsaný teplotní režim i během přepravy.

9. Přípravky stahované z distribuce je možné vrátit nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění povinnosti přípravky stahovat, pokud není stawwwno jinak.

10. Vrátit přípravky s dobou použitelnosti, která je pro odběratele nepřijatelná, je odběratel oprávněn nejpozději následující pracovní den po jejich převzetí. Možnost vrácení přípravků po skončení doby použitelnosti se vztahuje pouze na přípravky, které byly odběrateli dodány s kratší dobou použitelnosti než 90 dnů od data prodeje. Tyto přípravky je nutné vrátit nejpozději 14 dní po uplynutí doby použitelnosti.

11. Při předávání reklamovaného léčiva řidiči je v zájmu odběratele, aby si od něho nechal potvrdit příslušný doklad o vrácení léčiva (jméno, podpis, SPZ).

12. Lhůty k vyřízení reklamace. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů od doručení reklamace do společnosti (pokud se společnost a odběratel nedomluví jinak). Lhůta pro odborné posouzení vady, lhůta pro opravu či doplnění reklamace se do této lhůty 30 kalendářních dní nezapočítává.

Pokud není možné reklamaci v této lhůtě vyřídit, informuje společnost odběratele o důvodu a novém předpokládaném termínu vyřízení reklamace.

Tento reklamační řád platí od 1. 8. 2010.

Reklamace neodpovídající reklamačnímu řádu nemohou být kladně vyřízeny!